Menu

Vedtægter

Vedtægter  
  for Kirke Værløse IF  
  Til bunden

 
§ 1

Foreningens navn er ”Kirke Værløse Idrætsforening”. 
Stiftet den 25. Januar 1950 Hjemmehørende i Værløse Kommune. 
Foreningen tegnes af, den siddende formand. Foreningen er tilsluttet Frederiksborg skyttegymnastik & idrætsforening (FASG&I), Frederiksborg Amts Gymnastikforening (FAG) samt Sjællands Boldspil Union og er dermed undergivet FASG & I, FAG og SBU’s vedtægter. 
Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til færdighed i boldspil og fri Idræt. 
Foreningen kan drive restaurationsvirksomhed. 
§ 2

Enhver person har mulighed for optagelse i foreningen efter ønske som aktiv eller støttemedlem. Bestyrelsen kan dog til enhver tid lukke for tilgangen af medlemmer, hvis dette skønnes nødvendigt.

Medlemmerne opdeles i seks afdelinger:
A. Herreafdelingen: Veteraner, Oldboys, Senior.
B. B. Dameafdelingen: Oldgirls og senior.
C. Ungdomsafdelingen: Ynglinge, Junior, Drenge, Lilleput, Miniput, puslinge og poder.
D. Trimafdelingen: Ingen aldersbegrænsning.
E. Gymnastikafdelingen: Ingen aldersbegrænsning.
F. Støttemedlemmer: Ingen aldersbegrænsning.

Kontingent
Kontingent fastsættes og vedtages på den ordinære generalforsamling.
Aktive medlemmer kan efter mindst 1 års medlemskab og efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen under sygdom og arbejdsløshed, der strækker sig over 6 mdr. fritages for kontingent i indtil 1 år. Ligeledes og på samme måde bevilges kontingentfritagelse eller nedsættelse, når særlige forhold gør sig gældende.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
§ 3

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlings beslutning 
§ 4

Når et medlem skylder kontingent for mere end 2 måneder, kan bestyrelsen nægte vedkommende deltagelse i foreningens kampe. Skyldes der kontingent for mere end ½ år, kan bestyrelsen slette eller ekskludere vedkommende. Eksklusion kan dog kun ske, efter at kassereren ved et anbefalet brev har anmodet om indbetaling af restancen i løbet af 14 dage. 
§ 5

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren og finde sted senest d. 1 i den sidste måned efter det halvår, vedkommende ønsker at være medlem. 
§ 6

Intet aktivt medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage i kampe for andre klubber/foreninger. 
§ 7

Medlemmer skal i et og alt rette sig efter de af bestyrelsens og holdleder udsendte reglementer, såvel i lokaler og på spillepladser som på foreningens rejser. Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med midlertidig udelukkelse af adgang til spillet og til foreningens bane eller i gentagelsestilfælde med eksklusion af foreningen. 
§ 8

Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når dettes opførsel giver anledning dertil. En sådan eksklusion kan dog af, vedkommende medlem forlanges behandlet på først kommende generalforsamling, når skriftlig anmodning derom er indgivet til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
§ 9

Gyldigt medlemskort som på forlangende skal forevises, giver adgang til foreningens baner. Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder ophæve medlemmernes frie adgang til denne. 
§ 10

Utilbørlig omgang med foreningens rekvisitter, inventar og lignende kan medføre erstatning efter bestyrelsens skøn. 
§ 11

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem, alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang om måneden, desuden så ofte som formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Formanden sammensætter dagsordenen og leder forhandlingerne. Over hvert bestyrelsesmøde og generalforsamling føres en forretningsprotokol 
§ 12

Bestyrelsen vælger de holdledere, som skal lede træningen, udtage hold og arrangere træningskampe. Til administration og kontingentopkrævningen udpeger bestyrelsen en ansvarlig person. Endvidere udpeger bestyrelsen tre personer, som skal fungere som kontaktpersoner for henholdsvis herreafdelingens holdledere, dameafdelingens holdledere og ungdomsafdelingens holdleder. Ved kampe mod udenlandske eller udenbys hold, ude eller hjemme, træffes aftale med bestyrelsen om arrangementet. 
§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og indvarsles med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, samt i et af de lokale blade. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt så også med mindst 8 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer mod forevisning af gyldig medlemskort. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Stemmeret har: 
A. Alle medlemmer over 16 år efter 1 års medlemskab. 
B. Forældre til medlemmer under 16 år efter disse har været medlem i 1 år. Kun en stemme pr. medlem under 16 år. 
For at opnå valg fordres personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til valg jvnf. dog paragraf 11 
§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges: 
A. Bestyrelsen for to år ad gangen, således at formanden, en repræsentant samt en suppleant vælges i lige år, og kasserer og to repræsentanter samt en suppleant vælges i ulige år.
B. To revisorer og en revisorsuppleant for et år. 
$ 15 Revisoren skal hvert år i løbet af januar & februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig review, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Foreningens regnskab gennemgåes tillige hvert år før den ordinære generalforsamling af en registreret/statsautoriseret revisor som udpeges af bestyrelsen.

 
§ 16 Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før og skal være opslået før generalforsamlingens afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutningerne tages ved simpelt stemmeflertal. For at ændre i foreningens vedtægter kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. Ved ændring af kontingent kræves dog kun simpelt stemmeflertal.

 
§ 17 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når den finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig meddelelse til bestyrelsen der om med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at opfordringen hertil med den ønskede dagsorden er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 3 dages skriftlig varsel til medlemmerne.

 
§ 18 Bestemmelser om foreningens opløsning eller forandring af dens navn, kan kun tages på en i den anledning sammenkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og deraf skal mindst 5/6 af de afgivne stemmer være for opløsning. Er der ikke tilstrækkelig antal mødt, indkaldes til en ny generalforsamling med varsel som til en ordinær generalforsamling, hvor da bestemmelsen tages uanset de fremmødtes antal, dog med ovennævnte majoritet. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles dens midler mellem kommunens andre idrætsforeninger efter kommunens skøn.

 
  Kontingent

 
  Kontingent pr. 23. Februar 2010 
Medlemmer over 18 år: 600,- halvår 
Medlemmer under 18 år: 400,- halvår 
Gymnastik-/trimmedlemmer: 200,- halvår 
Støttemedlemmer: 125,- halvår

Sponsor